Eettiset säännöt

Lehdistöneuvoston asetukset

Kybermedian kattavuusohjeet

Sananvapaus, sananvapaus ja lehdistönvapaus ovat Pancasilan, vuoden 1945 perustuslain ja Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuksien julistuksen suojaamia ihmisoikeuksia. Verkkovälineiden olemassaolo Indonesiassa on myös osa mielipiteenvapautta, sananvapautta ja lehdistönvapautta.

Verkkovälineillä on erityisluonne, joten ne edellyttävät ohjeita, jotta sen hallinta voidaan hoitaa ammattimaisesti, täyttäen sen tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet lehdistöä ja journalistisia eettisiä sääntöjä koskevan vuoden 40 lain nro 1999 mukaisesti. . Tästä syystä lehdistöneuvosto on yhdessä lehdistöorganisaatioiden, verkkomediapäälliköiden ja yleisön kanssa laatinut seuraavat suuntaviivat:

 1. 1. Soveltamisala
  1. a. Verkkovälineet ovat kaikenlaista mediaa, joka käyttää Internetiä ja harjoittaa journalistista toimintaa ja täyttää lehdistölain asettamat lehdistölain ja lehdistöyhtiön standardien vaatimukset.
  2. b. Käyttäjien luoma sisältö on kaikkea verkkomedian käyttäjien luomaa ja julkaisemaa sisältöä, mukaan lukien artikkelit, kuvat, kommentit, äänet, videot ja erilaiset verkkomateriaaliin liitetyt latausmuodot, kuten blogit, foorumit, lukijoiden kommentit tai katsojat ja muut lomakkeet. .
  3. 2. Uutisten todentaminen ja tasapaino
  4. a. Periaatteessa jokainen uutinen on tarkistettava.
  5. b. Uutiset, jotka voivat vahingoittaa muita osapuolia, edellyttävät samojen uutisten tarkistamista tarkkuuden ja tasapainon periaatteiden noudattamiseksi.
  6. c. Edellä olevan a alakohdan säännöksiä ei sovelleta, jos:
   1. 1. Uutiset todella sisältävät kiireellistä yleistä kiinnostusta;
   2. 2. Ensimmäinen uutislähde on selkeästi tunnistettu, uskottava ja pätevä lähde;
   3. 3. Vahvistettavan uutisen aihe on tuntematon eikä sitä voida haastatella;
   4. 4. Media tarjoaa lukijalle selityksen, että uutinen vaatii vielä lisävarmennusta, joka pyritään mahdollisimman pian. Selitykset ovat saman jutun lopussa, suluissa ja kursiivilla.
  7. d. Kun uutinen on ladattu kohdan c alakohdan mukaisesti, tiedotusvälineet ovat velvollisia jatkamaan todentamistoimia, ja todentamisen jälkeen vahvistustulokset sisällytetään päivitysuutisiin linkin avulla uutisiin, joita ei ole vahvistettu.
  8. 3. Käyttäjien luomaa sisältöä

Kybermedian tulee sisältää käyttäjien luomaa sisältöä koskevat ehdot, jotka eivät ole ristiriidassa lain nro. 40 vuodelta 1999 koskien lehdistöä ja journalistisia eettisiä sääntöjä, jotka on sijoitettu selkeästi ja selkeästi.

  1. a. Kybermedia edellyttää, että jokainen käyttäjä rekisteröityy jäseneksi ja kirjautuu ensin sisään voidakseen julkaista kaikenlaista käyttäjien luomaa sisältöä. Sisäänkirjautumista koskevia säännöksiä säännellään edelleen.
  2. b. Rekisteröinnin yhteydessä kybermedia vaatii käyttäjiltä kirjallisen suostumuksen, että julkaistu Käyttäjän luoma sisältö:
   1. 1. Ei sisällä valheellista, herjaavaa, sadistista tai säädytöntä sisältöä;
   2. 2. Ei sisällä sisältöä, joka sisältää etnisyyteen, uskontoon, rotuun ja ryhmien väliseen alkuperään (SARA) liittyviä ennakkoluuloja ja vihaa, ja joka kannustaa väkivaltaisiin tekoihin.
   3. 3. Ei sisällä sukupuoli- ja kielierojen perusteella syrjivää sisältöä eikä halvenna heikkoja, köyhiä, sairaita, henkisesti vammaisia ​​tai fyysisesti vammaisia.
  3. c. Kybermedialla on ehdoton oikeus muokata tai poistaa käyttäjän luomaa sisältöä, joka on kohdan (c) vastaista.
  4. d. Kybermedian on tarjottava valitusmekanismi käyttäjien luomasta sisällöstä, jonka katsotaan rikkoneen kohdan c säännöksiä. Mekanismi tulisi sijoittaa paikkaan, johon käyttäjät pääsevät helposti käsiksi.
  5. e. Kybermedia on velvollinen muokkaamaan, poistamaan ja korjaamaan käyttäjien luomaa sisältöä, joka on raportoitu ja rikkoo c kohdan määräyksiä, mahdollisimman pian suhteellisesti viimeistään 2 x 24 tunnin kuluessa valituksen vastaanottamisesta. .
  6. f. Kohtien (a), (b), (c) ja (f) säännöksiä noudattaneet kybermediat eivät ole vastuussa ongelmista, jotka aiheutuvat kohdan c säännöksiä rikkovan sisällön lataamisesta.
  7. g. Kybermedia on vastuussa käyttäjien luomasta sisällöstä, joka ilmoitetaan, jos se ei ryhdy korjaaviin toimenpiteisiin kohdassa (f) mainitun määräajan jälkeen.
  8. 4. Virhe, korjaus ja vastausoikeus
  9. a. Virheet, korjaukset ja vastausoikeus viittaavat lehdistöneuvoston asettamaan lehdistölakiin, journalistiseen eettiseen ohjeistoon ja vastausoikeuden ohjeisiin.
  10. b. Virheet, korjaukset ja / tai oikeus vastata on liitettävä uutisiin, jotka on korjattu, korjattu tai niille on annettava oikeus vastata.
  11. c. Jokaisessa virheitä, korjauksia ja vastausoikeuksia koskevassa raportissa on ilmoitettava virheiden lataamisen aika, korjaus ja / tai vastausoikeus.
  12. d. Jos muut kybermediat levittävät tiettyjä verkkomedian uutisia, toimi seuraavasti:
   1. 1. Kybermedian vastuu uutisten tekijöistä rajoittuu kybermediassa tai sen teknisen valtuutuksen alaisuudessa julkaistuihin tietoihin;
   2. 2. Kybermedian tekemät uutiskorjaukset tulee suorittaa myös muun kybermedian toimesta, joka lainaa korjatun kybermedian uutisia;
   3. 3. Media, joka levittää uutisia kybermediasta eikä tee uutiseen korjauksia kybermedian omistajan ja/tai uutisen luojan mukaan, on täysin vastuussa kaikista korjaamattomien uutisten oikeudellisista seurauksista.
  13. e. Lehdistölain mukaan kybermedioihin, jotka eivät palvele vastausoikeutta, voidaan määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia, joiden sakko on enintään 500.000.000 XNUMX XNUMX rupiaa (viisisataa miljoonaa rupiaa).
  14. 5. Uutisten peruuttaminen
  15. a. Julkaistuja uutisia ei voida peruuttaa toimittajan ulkopuolisista sensuurisyistä, lukuun ottamatta kysymyksiä, jotka liittyvät SARA: han, moraaliin, lasten tulevaisuuteen, uhrien traumaattisiin kokemuksiin tai jotka perustuvat muihin lehdistöneuvoston määrittelemiin erityisiin näkökohtiin.
  16. b. Muiden verkkomedioiden on noudatettava peruutettujen alkuperäisten tiedotusvälineiden lainauksia.
  17. c. Uutisten peruuttamiseen on liitettävä peruutuksen syyt ja ilmoitettava siitä yleisölle.
  18. 6. Mainonta
  19. a. Verkkomedian on erotettava selvästi uutiset ja mainokset toisistaan.
  20. b. Jokaisen uutisen/artikkelin/sisällön, joka on mainos ja/tai maksullinen sisältö, tulee sisältää tiedot "mainos", "mainos", "mainokset", "sponsoroitu" tai muut sanat, jotka selittävät, että uutinen/artikkeli/sisältö on mainos.
  21. 7. Tekijänoikeudet

Verkkomedian on kunnioitettava tekijänoikeuksia sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti.

  1. 8. Suuntaviivojen sisällyttäminen

Verkkovälineiden on sisällytettävä nämä tietovälineiden kattavuutta koskevat ohjeet tiedotusvälineisiin selvästi ja selkeästi.

  1. 9. Riita

Lehdistöneuvosto ratkaisee näiden kybermedian kattavuusohjeiden täytäntöönpanoa koskevan kiistan lopullisen arvioinnin.

Jakarta, 3. helmikuuta 2012

(Tämän käsikirjan allekirjoittivat lehdistöneuvosto ja lehdistöyhteisö Jakartassa 3. helmikuuta 2012).

https://dewanpers.or.id/